Μεγάλος διαγωνισμός The Grand Chalet

 • Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό που διοργανώνει το μαγευτικό The Grand Chalet με δώρο 1 διανυκτέρευση 2 ατόμων

  Έναρξη: 28.05.2016
  Λήξη: 28.06.2016
  Δώρα: 1 διανυκτέρευση 2 ατόμων
  Νικητές: 1
  Αναπληρωματικοί: 1

  Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 28 Ιουνίου στις 19:00.

 • 1. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό πατήστε το κουμπί Like που βρίσκεται από κάτω καθώς και το κουμπί share ωστε να μοιραστείτε τον διαγωνισμό με φίλους
 • Εισάγετε το όνομα και το επίθετο σας
 • Για την επικοινωνία με τον νικητή
 • Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

  Η εταιρεία Fantasylogic, διοργανώνει Διαγωνισμό – Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο «www.thegrandchalet.gr», εφεξής «τo Site». Στα πλαίσια αυτά, η Fantasylogic θα υλοποιήσει τεχνικά και θα αναλάβει την εκτέλεση και την επικοινωνιακή υποστήριξη του διαγωνισμού μέσω του Site και θα αναλάβει την παροχή των επάθλων/δώρων. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 28/05/2016 έως και την 28/06/2016, (ημερομηνία λήξεως της φάσεως υποβολής συμμετοχών) ώρα 19:00, και θα υλοποιηθεί στο σύνολό του μέσα από το Site. Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του. Ορισμοί Ο Διαγωνισμός Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η Διοργανώτρια Εταιρεία μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. Όροι Διαγωνισμού Οι Όροι του Διαγωνισμού που διοργανώνει η Διοργανώτρια Εταιρεία όπως ακριβώς έχουν αναρτηθεί στο Site. Γενικές Διατάξεις 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους αυτούς πριν από την εγγραφή του και την αυτόματη συμμετοχή του στη σχετική κλήρωση. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή της Φόρμας Συμμετοχής μέσω του Site. H ηλεκτρονική υποβολή της Φόρμας Συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Κατά τη συμπλήρωση της ανωτέρω είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας. 2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσει τους Όρους του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στο Site. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με τις εν λόγω ενέργειες της. Σε περίπτωση δε τυχόν ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή/και δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του ή οποιαδήποτε αποζημίωση ή οιοδήποτε αντάλλαγμα. 3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία καθώς και όλοι όσοι συμμετέχουν στην οργάνωσή του, υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για όσα υποπίπτουν στην αντίληψη τους, κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, οφείλουν να τηρούν το απόρρητο σχετικά με τις δηλώσεις συμμετοχής, καθώς και την ανακήρυξη των νικητών και βραβείων ιδίως μέχρι την επίσημη ανακοίνωση τους. Δικαίωμα Συμμετοχής 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Έλληνες υπήκοοι καθώς και όσοι κατοικούν/διαμένουν στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 (δεκαοκτώ) ετών. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα καθώς και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, των θυγατρικών τους εταιρειών καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι β ́ βαθμού, οι σύζυγοι. Στο Διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες, σύλλογοι κλπ). Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύνανται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ηλικίας, υπηκοότητας, διαμονής, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οιουδήποτε. 5. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό μόνο με μία (1) συμμετοχή ο καθένας και μόνο Ατομικά. Σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής, λαμβάνεται ως έγκυρη μόνο μία συμμετοχή και κάθε νικητής μπορεί να παραλάβει 1 μόνο Δώρο. Σε κάθε Ατομική συμμετοχή αποδίδεται ένας (1) κωδικός αριθμός ο οποίος είναι μοναδικός και δι’ αυτού θα πραγματοποιείται η συμμετοχή στη σχετική κλήρωση. 6. Κατάλογος των έγκυρων συμμετεχόντων (Ονοματεπώνυμο) στην κλήρωση, όπως έχουν οριστικοποιηθεί μετά την επίσημη ημερομηνία λήξης της υποβολής των συμμετοχών, ενδέχεται να δημοσιευτούν στη σχετική σελίδα του Site. 7. Όλες οι τελικά έγκυρες συμμετοχές θα λάβουν μέρος σε μια ενιαία και μοναδική κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28/06/2016 στα γραφεία του The Grand Chalet. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο Site. 8. Ο Διαγωνισμός λήγει με το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας ήτοι της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών. Διευκρινίζεται ρητά ότι η οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης συμμετοχής μετά την παρέλευση της ορισθείσας καταληκτικής προθεσμίας θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την ανάδειξη ενός (1) βασικού νικητή και ενός (1) αναπληρωματικού νικητή από τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Νικητές – Βραβεία 9. Όλοι οι νικητές (βασικοί και αναπληρωματικοί) θα αναδειχθούν μέσω μιας και ενιαίας κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί από τo The Grand Chalet στα γραφεία της, μετά τη λήξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα την 28/06/2016, ώρα 19:00. 10. Μέσω της κλήρωσης θα αναδειχθούν ένας (1) βασικός νικητής και ένας (1) αναπληρωματικός νικητής για την περίπτωση που ένας ή περισσότεροι εκ των βασικών νικητών αρνηθούν ή δεν ανταποκριθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ειδικότερα τα προβλεπόμενα βραβεία-δώρα είναι τα εξής: - 1 διανυκτέρευση 2 ατόμων Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που έχουν δηλώσει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την κλήρωση, προκειμένου να λάβουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής του δώρου (π.χ. χρόνος και τόπος παραλαβής). Εαν ο νικητής είναι κάτοικος εκτος Πάτρας το κόστος μεταφορικών & αποστολής του δώρου επιβαρύνει τον ίδιο. Επιπλέον θα υπάρξει συμπληρωματικά και τηλεφωνική επικοινωνία, Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από την Διοργανώτρια Εταιρεία και η προσπάθεια ειδοποίησης τους (βασικών ή αναπληρωματικών) θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια Εταιρεία για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των δώρων, όπως π.χ όταν οφείλεται σε μη απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) που θα τους αποσταλεί ή μη απάντηση στις τηλεφωνικές κλήσεις. 12. Κατά την περίπτωση κατά την οποία ο βασικός νικητής δεν έχει αποδεχθεί, για οποιοδήποτε λόγο, εντός 72 ωρών από την ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών, το Δώρο που κέρδισε, θα κληθεί προς αποδοχή του δώρου ο αναπληρωματικός νικητής. Μετά το πέρας των 3 ημερών (72 ώρες), το δικαίωμα αποδοχής των βασικών νικητών αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας ή των συνεργαζομένων ή/και των συνδεδεμένων εταιριών. 13. Για την παραλαβή, χρήση του Δώρου, είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή, καθώς και η υπογραφή κάθε σχετικής δήλωσης αποδοχής που εύλογα θα του ζητηθεί ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης του Δώρου, μη εξαιρουμένης της φωτογράφησης και δημοσίευσης της σχετικής φωτογραφίας στο Site. Διευκρινίζεται ότι την ευθύνη για την παροχή των επάθλων/δώρων φέρει αποκλειστικά το The Grand Chalet. 14. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Περιορισμός Ευθύνης – Εγγυήσεις 15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρίες ή και συνδεδεμένες εταιρίες ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά ή/και τεχνικής φύσεως λάθη ή δυσλειτουργίες των σελίδων του Site. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρίες ή και συνδεδεμένες εταιρίες δε φέρουν καμία ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ) ή λόγω άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την εκμετάλλευση του Δώρου ή άλλων επιπτώσεων που έχει στον Νικητή η χρήση ή/και η αξιοποίηση του Δώρου και δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται των υποχρεώσεών τους. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρίες ή και συνδεδεμένες εταιρίες δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την ομαλή σύνδεση των χρηστών με το διαδίκτυο και συνεπώς και με τις σελίδες του Site, καθώς γι’αυτό απαιτείται η αξιοποίηση των δικτύων τρίτων φορέων, ανεξαρτήτων της Διοργανώτριας ή των λοιπών συνεργαζομένων εταιρειών ή και συνδεδεμένων εταιρειών. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα τυχόν παρουσιάσουν τα Δώρα ή/και για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί στους Νικητές ή/και σε όσους κάνουν χρήση των Δώρων. 16. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι η Διοργανώτρια Εταιρεία το βάρος της αποδείξεως) τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο. 17. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και σε λοιπές συνεργαζόμενες εταιρείες ή και συνδεδεμένες εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρείες ή και συνδεδεμένες εταιρείες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβούν σε χρήση του ονόματος ή/και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη αξίωση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό περιλαμβάνει αυτομάτως και την προς τούτο ρητή συναίνεση. 18. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ειδοποίηση των Νικητών, η Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρείες ή και συνδεδεμένες εταιρείες απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για ακύρωση ή/και ματαίωση των εκδηλώσεων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Προσωπικά Δεδομένα Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρείες ή και συνδεδεμένες εταιρείες έχουν το δικαίωμα να εντάξουν τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε οι ίδιες ως υπεύθυνοι επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσουν για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από την Διοργανώτρια Εταιρεία είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτές θα διορίσουν, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών καθώς και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν, για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των Διοργανωτριών Εταιρειών. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με την εταιρεία Fantasylogic στο email: support@fantasylogic.com. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των Διοργανωτριών Εταιρειών και διαγωνιζομένου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της των Διοργανωτριών Εταιρειών και των διαγωνιζομένων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Πάτρας. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον και δεν υφίσταται δυνατότητα φιλικής διευθέτησης υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.